T.C.
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 84037561/l0.06.01/1013997 18/05/2013
 
Konu : Özürlü Devamsızlık

GENELGE
 
2013/14
 
İlgi:Bu siteden mersin escort bayan lara göz atıp iletişim kurabilirsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği.
 
Bu siteden mersin escort lara göz atıp iletişime geçebilirsiniz.
Ortaöğretim kumrularında öğrenim gören lise son sınıf öğreticilerinin özürlü devamsızlıklarına dair, ilgi Yönetmelik hükümlerinin uygulanması yönünden bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
ilgi Yönetmeliğin 40 ncı maddesinin Bu siteden escort mersin ler ile iletişim kurabilirsiniz.,
 
(b) bendinde; “Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.”
 
(c) bendinde; “Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan »ayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluklarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden ”5 iş günü” içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.”
 
hükümleri yer almaktadır.
 
Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) hazırlanmakta olan lise son sınıf öğrencilerimizin; zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmelerini teminen ve esasen gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasını önlemek amacıyla bu öğretim yılına mahsus olmak üzere,
 
ilgi Yönetmeliğin 40 ncı maddesinin (c) bendinde belirtilen toplanı süre olan 45 günü aşmamak kaydıyla, öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması hâlinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlık olarak değerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gibi işlem görmesi öğrenci ve velileri açısından daha eşitlikçi bir yaklaşım olacaktır Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI 
Bakan