2013-2014 Sene Sonu Lise Matematik Zümresi

sene sonu lise matematik zümresi 2013-2014
sene sonu lise matematik zümresi 2013-2014
sene sonu lise matematik zümresi 2013-2014

 

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK GRUBU DERSLERİ YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi : 16.06.2014

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 15.30

Toplantıya Katılanlar :  Abdullah Ulaş BARUT, Aslı KANPARA

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama.

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. 2013–2014 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi. ,

4. Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,

5. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanım eksiklerinin tespiti,

6. Diğer zümre öğretmenlerle yapılacak işbirliği esasları,

7. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,

8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi,

9. Dilek ve temenniler, kapanış.

 

ALINAN KARARLAR:

1. Zümre toplantısı, zümre başkanı Abdullah Ulaş BARUT’ un iyi dilek ve temennileri ile öğretmenler odasında başladı. Zümre öğretmenlerinin hepsinin toplantıda bulunduğu tespit edildi.

 

2. Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

 

3. 2013–2014 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:

Aslı KANPARA: ” 9. sınıflarda konuların sıkıntısız bir şekilde yetiştirildiğinin öğrencilerinin durumunun genel olarak normal olduğunu belirtti. 12. sınıflarda müfredatın tamamlandığını öğrencilere soru çözümleri yapıldığını anlattı. ”
Abdullah Ulaş BARUT: ” 10. ve 11. sınıf müfredatında bir sorun olmadığını konuların eksiksiz olarak işlendiğini belirtti.”

Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.

 

4. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda, Abdullah Ulaş BARUT: “Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir.”dedi.

 

Aslı KANPARA : “Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlamalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi.

Buna göre:

— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,

—İşlemlerin süreli halde öğrenci tarafından yapılmasına,

— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,

— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,

— Soru veya test çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine

— Konu test çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına,

— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.

 

5. A. Ulaş BARUT: “ Derslerde ders kitaplarındaki örneklerin yapılmasına ve yardımcı kaynak kullanımına azami gayret gösterilmiştir. Ancak imkanların kısıtlı olması öğrencilerin yardımcı kaynak teminini zorlaştırdığı gözlenmiştir..Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmiştir.” dedi.

Konuşmalardan sonra öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı.

 

6. Aslı KANPARA: “ Yazılılarda Türkçe’ nin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlamasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleri ile sürekli iletişim kurulmuştur.” dedi.

Bu görüş uygun bulunarak diğer zümre öğretmenleriyle sürekli işbirliği oluşturulması kabul edildi.

 

7. Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda;

A. Ulaş BARUT: “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ödevleri kontrol edilmelidir.Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır. Ders öğretmenleri ise derslerde uygun konuları günlük hayattaki kullanımı ile ifade ederek öğrencinin ilgisini çekmeli ve verilen örnekler üzerinden konuya geçiş yapmalıdır.” dedi

Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı.

 

8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara göre işleniş esaslarını belirlenmesinde I. ve II. Dönem zümre kararlarına uyulması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. Derslerde konu sırasına göre Atatürk İlke ve İnkılâplarını da konuya dâhil ederek dersin işlenişine zenginlik katılmasına karar verildi.

 

9. Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi

2013-2014 Matematik Sene Sonu Zümresi

matematik sene sonu zümre 2014
matematik sene sonu zümre 2014
matematik sene sonu zümre 2014

 

 

……………………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,

                                                                              BARTIN

2013-2014 eğitim-öğretim yılı sene sonu  Matematik dersi zümresinin 10.06.2014günü saat 09.30’da aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılmasını arz eder, bilgilerinize sunarım.

 

Tıkla

2013-2014 8. Sınıf Sene Sonu ŞÖK

8. sınıf 2. dönem şök 2013-2014
8. sınıf 2. dönem şök 2013-2014
8. sınıf 2. dönem şök 2013-2014

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Okul Müdürü Faruk ÖZKÖK başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 11/06/2014 tarihinde, saat 15:20’de Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 8/B sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü.

2- Sınıf öğretmeni Murat ÖZTÜRK, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesi olan Şube Öğretmenler Kurulu bölümünü okudu.

            Madde 96 — Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

            Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

            Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

3-. Sınıf rehber öğretmeni 8/B sınıfının genel olarak başarılı olduğunu ; bazı öğrencilerin derse konsantre olmakta  güçlük çektiğini ,bunun da sınıfın ortalama başarısını daha da düşürdüğünü , belirtti. Zümre öğretmenlerinin ortak deneme sınavları yaparak sınıf seviyesini daha iyi ölçebileceğini belirtti.8/B sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ekonomik, sağlık, beslenme, başarı ve davranış ve kişilik  yönlerinden durumlarını tek tek ele almanın yararlı olacağını belirtti.

 

Tıkla

2013-2014 7. Sınıf Sene Sonu ŞÖK Tutanağı

7. sınıf 2. dönem şök 2013-2014
7. sınıf 2. dönem şök 2013-2014
7. sınıf 2. dönem şök 2013-2014

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA
Müdür, iyi dilek ve temennilerle toplantıyı başlattı.
7/A sınıfında derse giren branş öğretmenleri,Ali ARICI’ nın başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda bütün öğretmenlerin toplantıya katıldığı görülmüştür.
2- KONU İLE İLGİLİ OLARAK İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN OKUNMASI
Müdür Ali ARICI’ tarafından İlköğretim Kurumları Yönetmenliği’nin ilgili maddeleri okundu.

 

4- SINIF BAŞARI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN EKONOMİ, SAĞLIK, BESLENME ALIŞKANLIĞI, OKULA DEVAM DURUMU, VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN DURUMLARININ TEK TEK ELE ALINMASI
Sınıf rehber öğretmeni Mikail ECE 7-A sınıfının genel olarak düzenli ve dinleme alışkanlığını edinmiş olduğunuancak; sınıf seviyesinin çok da yüksek olmadığı, orta seviyede bir sınıf olduğu, davranış yönünden ise fazla bir problemin ortaya çıkmadığını belirtti. Mikail ECE sınıfında beslenme yönüyle, maddi olarak, kişilik olarak öğrencilerin arkadaşlarıyla geçim olarak büyük bir problemin olmadığını belirtti. Öğrencilerin başarıları değerlendirilirken ekonomik, sosyal çevre, beslenme gibi konulardan ele alınıp değerlendirilmelerinin gerektiğini belirtti. Diğer öğretmenler de bu görüşe katıldı.

 

Tıkla

2013-2014 6. Sınıf Sene Sonu Şök Toplantı Tutanağı

6. sınıf 2. dönem şök 2013-2014
6. sınıf 2. dönem şök 2013-2014
6. sınıf 2. dönem şök 2013-2014

 

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama.

2. Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi.

3. Öğrencilerin durumunun ve davranış yönünden durumlarının ele alınması.

4. Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemler.

5. Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.

6. Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi.

7. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.

8. Dilek ve temenniler.

 

Tıkla