Matematik 7. Sınıf Kazanım Tabloları

2014 7. sınıf matematik kazanımları
2014 7. sınıf matematik kazanımları
2014 7. sınıf matematik kazanımları

 

1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.

2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.

3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.

1. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder.

2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.

3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder.

4. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.

5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.

6. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler.

1.Paralel iki doğrunun bir kesenle yapığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar.

1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.

1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

2. Denklemi problem çözmede kullanır.

1. Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa eder.

2. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.

3.Çember ile doğrunun ilişkisini belirler.

4. Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler.

5.Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör (küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar.

5. Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar.

1. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.

2. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamını hesaplar.

2. Dörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.

1. Çokgenleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene eş çokgenler oluşturur.

2. Çokgenleri karşılaştırarak benzer olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluşturur.

3. Bayrak Kanunu’nda belirtilen ölçülere  göre Türk bayrağı çizer ve kâğıt kullanarak Türk bayrağı yapar.

1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar.

2. Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.

3. İstatistiksel temsil biçimleri oluşturarak ve yorumlayarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

4. Verilere dayalı tahminler yürütür.

5. Çizgi, resim veya şekil grafiklerinin yanlış yorumlara yol açabileceği durumları açıklar.

1. Ortanca, tepe değeri ve çeyrekler açıklığını hesaplar.

2. Verilerin merkezî eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar.

3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.

3. Doğrusal denklemleri açıklar.

4. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır.

5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur.

1. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

1. Ayrık ve ayrık olmayan olayın deneyini, örnek uzayını ve olayını belirler.

2. Ayrık ve ayrık olmayan olayları açıklar.

3. Ayrık ve ayrık olmayan olayların olma olasılıklarını hesaplar.

1.Geometri bilgilerini kullanarak bir olayın olma olasılığını hesaplar

1. Yansımayı açıklar.

2. Dönme hareketini açıklar.

3. Düzlemde bir nokta etrafında ve belirtilen bir açıya göre şekilleri döndürerek çizimini yapar.

1. Çokgensel bölge modelleriyle bir bölgeyi döşeyerek süsleme yapar.

2. Düzgün çokgensel bölge modelleriyle oluşturulan süslemelerdeki kodları belirler.

3. Yansıma, öteleme ve dönme hareketleri ile süsleme yapar.

1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

2.  Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. 

1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.

1. Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamalarını yapar.

2. Basit faiz hesaplamalarını yapar.

1. Dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

2. Yüzlerinin farklı yönlerden görünümlerine ait çizimleri verilen yapıları, birim küplerle oluşturur ve izometrik kâğıda çizer.

6. Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklar.

7.  Çevre uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklar

1. Dörtgensel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

2.Paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısını oluşturur.

3. Eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntılarını oluşturur.

4. Yamuksal bölgenin alan bağıntısını oluşturur.

5. Dörtgensel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu tahmin eder ve hesaplar.

2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğu ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Dairenin ve daire diliminin alanını tahmin eder ve alan bağıntısını oluşturur.

2. Dairenin ve daire diliminin alanı ile ilgi problemleri çözer ve kurar.

1. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur.

2. Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

2. Dik dairesel silindirin yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Dik dairesel silindirin hacmini tahmin eder ve hacim bağıntısını oluşturur.

 

Ünite ünite indirmek için tıklayın

3. Sınıf Matematik Soruları

3. sınıf matematik alıştırmaları
3. sınıf matematik alıştırmaları
3. sınıf matematik alıştırmaları

 

İndireceğiniz dosyadan örnek sorular:

 

8. 4044,  4404,  4400  sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

 

A) 4404>4400>4044

B) 4404>4044>4400

C) 4044>4400>4404

D) 4400>4044>4404

 

11. 4 katı ile 2 katının toplamı 180 olan sayı kaçtır?

A) 26            B) 28          C) 30       D) 32

 

12. Bir doktor, ortalama olarak günde 28 hastayı  muayene ediyor. 15 günde kaç hastayı  muayene eder?

 

A) 410           B) 420      C) 440      D) 450

 

Tıkla

Kazanım Tabloları 6. Sınıf Matematik

6. sınıf matematik kazanım tabloları
6. sınıf matematik kazanım tabloları
6. sınıf matematik kazanım tabloları

 

Kazanım tabloları ünite ünite ayrılmış biçimde ektedir.

 

1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1.Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar.
2.Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.
3.Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder.
4.Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.
5.Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler.
1.Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
1.Çokgenleri inşa eder.
2.Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
1.Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
1. Öteleme hareketini açıklar.
2.Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
2.Öteleme ile süsleme yapar.
1.Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.
1.Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.
2.Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
2.Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar.

1.Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
2.Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar.
2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.
1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.

1.Tam sayıları açıklar.
2. Mutlak değerin anlamını açıklar.
3.Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
4. Bölünebilme kurallarını açıklar.
5. Asal sayıları belirler.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
3.Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
1.Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.
1.Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
1.Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
1.Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar.
2.Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.
3.Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
1.Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
2.Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
3.Kesirlerle çarpma işlemini yapar.
4.Kesirlerle bölme işlemini yapar.
5. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
2.Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.
3.Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
1.Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
2.Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
1.Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.
1.Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.
2.Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.
1. Kesin ve imkânsız olayları açıklar.
2. Tümleyen olayı açıklar.
3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
1. Ondalık kesirleri çözümler.
4.Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
5.Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
6.Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.
7.Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.
8.Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.
9. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar
1.Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
3.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.
4.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
5.Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.
1. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
3. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
1.Prizmaların temel elemanlarını belirler.
2.Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.
2. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
1. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
2. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.
3. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
1.Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.
2. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.
3. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
4.Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.
4. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar.
5. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
2.Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

 

Tıkla